Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 0904" - 00435560

Регулярна інформація за 2013 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2014-02-28 12:39:15
Дата останнього розміщення: 2014-02-28 12:39:15

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств Переглянути
Інформація про рейтингове агентство Переглянути
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Переглянути
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про дивіденди Переглянути
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Інформація про облігації емітента Переглянути
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом Переглянути
Інформація про похідні цінні папери Переглянути
Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду Переглянути
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Звіт про корпоративне управління Переглянути
Консолідована річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути
Інформація щодо аудиторського висновку Переглянути