Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  02.03.2021 13:27:01
Дата здійснення дії: 08.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Код за ЄДРПОУ:  00435560
Текст повідомлення: 

 

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 00435560, місцезнаходження – 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

  Дата, час та місце проведення загальних зборів: 08 квітня 2021 року о 10-30 за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

            Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 08 квітня 2021 року,  з 10-00 до 10-25 за місцем проведення зборів.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02 квітня 2021 року станом на 24 годину.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства
 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
 9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
 11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 12. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
 13. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
 14. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)
 15. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства;
 16. Визначення  уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2:  Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Фрідріха Георгія Пилиповича, Секретарем загальних зборів акціонерів Побережну Альону Валеріївну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

По питанню №9: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №10: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

По питанню №11: Покриття збитків Товариства у сумі 154039 грн. 32 коп. здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №12: Збільшити статутний капітал акціонерного товариства на 4 629 629,75 грн. (чотири мільйони шістсот двадцять дев’ять шістсот двадцять дев’ять гривень 75 копійок) шляхом додаткової емісії акцій у розмірі 18 518 519 (вісімнадцяти мільйонів п’ятсот вісімнадцяти тисяч п’ятсот дев’ятнадцяти)  штук існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) за рахунок додаткових внесків.

По питанню №13: Затвердити невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

По питанню №14: Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), яке викласти в окремому додатку, який є невід’ємною частиною Протоколу річних загальних зборів акціонерів. Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій визначений у п.18 розділу 2 Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції).

По питанню №15: Визначити Наглядову раду ПрАТ "САТП-0904" уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій;

затвердження звіту про результати емісії акцій;

прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства";

По питанню №16: Визначити Т.в.о Генерального директора  ПрАТ "САТП-0904" уповноваженою особою емітента, якій надаються повноваження:

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

5187

5478

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

3122

3378

Запаси 

168

158

Сумарна дебіторська заборгованість  

1029

1410

Гроші та їх еквіваленти

443

510

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

0

154

Власний капітал 

4227

4710

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3690

3690

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

960

768

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-154

124

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

14760000

14760000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,010436

0,008426

 

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або  виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 07 квітня 2021 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72, приймальня №1, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 15-00 (перерва з 13-00 до 14-00); а в день проведення ЗЗА (08 квітня 2021 року) – за місцем їх проведення за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведння загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до порядку денного загальних зборів  вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. Генерального директора Пiсной Якiв Григорович. Довідки за телефоном: (044) 249-02-51.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://00435560.smida.gov.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 23 лютого 2021 року: загальна кількість акцій – 14760000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 13557542 шт.

Наглядова Рада