Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00435560
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 0904"
Дата, на яку складено інформацію: 23.11.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.11.2020 припинено повноваження Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Пiсной Якiв Григорович - 0.0314
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства, засiдання якого вiдбулося 23.11.2020 року (Протокол №48 вiд 23.11.2020 р.), повноваження посадової особи тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Пiсного Якова Григоровича припиняються з 31.12.2020 року. Пiдстави для прийняття рiшення: для виробничих потреб у вiдповiдностi до ухваленої пропозицiї членiв Наглядової ради. Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0314 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 01.11.2016 р. - 31.12.2020 р.
23.11.2020 обрано Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Пiсной Якiв Григорович - 0.0314
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства, засiдання якого вiдбулося 23.11.2020 року (Протокол №48 вiд 23.11.2020 р.), Тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора обрано Пiсного Якова Григоровича. Пiдстави для прийняття рiшення: для виробничих потреб у вiдповiдностi до ухваленої пропозицiї членiв Наглядової ради. Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0314 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до 31.12.2021 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник Генерального директора ПАТ "САТП-0904", Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "САТП-0904", Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора ПрАТ "САТП-0904".