Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.02.2014
Дата публікації 03.03.2014 15:51:32
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Юридична адреса* 03151 м.Київ, Проспект Повітрофлотський буд.72
Керівник* Семеній Володимир Сафронович - Генеральний директор. Тел: 044 249-02-51
E-mail* catp0904@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення
Публічне акціонерне товариство «САТП-0904», код ЄДРПОУ 00435560
м. Київ, Повітрофлотський пр. №72, повідомляє:
Чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 11 березня 2014 року о 14.00 за адресою: 03151 м. Київ, Повітрофлотський пр.72.
Порядок денний :
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Лічильної комісії.
3. Звіт Правління та ревкомісії про результати діяльності за 2013 рік та затвердження річного звіту та балансу.
4. Розподіл прибутку.
5. Перевибори органів управління Товариства в зв’язку з закінченням строку повноважень.
.Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, для їх реєстрації для участі у загальних зборах є 24.00 години 03 березня 2014року.
З документами щодо питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у приймальні ПАТ «САТП-0904» з10-30 до 15-30 в робочі дні.
Реєстрацiя акцiонерiв з 10.00 до 13.30. При собi мати документ, що посвiдчує особу (паспорт чи iн.). Для представників акціонерів - документ, що посвiдчує особу (паспорт чи iн.) та доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.Телефон для довiдок: (044)249-0251.факс 2425081
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 6285 6359
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4408 4725
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 101 88
Сумарна дебіторська заборгованість 1638 1145
Грошові кошти та їх еквіваленти 96 401
Власний капітал 5600 5975
Статутний капітал 3690 3690
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 685 384

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0 Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 14760000 14760000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного капіталу 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 74 78
7.Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 07 лютого 2014 року № 24 Бюлетень Цінні папери України.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Генеральний директор В.С. Семеній

м.Київ. 10 лютого 2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Семеній Володимир Сафронович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2014
(дата)