Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.03.2015
Дата публікації 26.03.2015 11:06:39
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Юридична адреса* 03151 м.Київ, Проспект Повітрофлотський буд.72
Керівник* Семеній Володимир Сафронович - Генеральний директор. Тел: 044 249-02-51
E-mail* catp0904@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРОТОКОЛ № 21 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства„ Спеціалізоване автотранспортне підприємство - 0904 м. Київ 25 березня 2015 року. Дата та час проведення: 25 березня 2015р. з 14-00 до 16-00. Місце проведення: м. Київ, проспект Повітрофлотський 72. Дата складання «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» - станом на 16 лютого 2015р. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – станом на 19 березня 2015р. Дані про акціонерне товариство: 1. Статутний капітал – 3690000,00 грн. 2. Загальна кількість цінних паперів – 14760000 акцій. 3. Номінальна вартість однієї простої іменної акції – 0,25 грн. 4. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 00435560. 5. Юридична та фактична адреса: м.Київ-03151, п-р Повітрофлотський, 72. 6. Всі акції Статутного капіталу сплачені. 7. Інші цінні папери Товариством не випускались. 8. При визначенні кворуму і при голосуванні на Загальних зборах враховуються тільки ті цінні папери, щодо яких укладені договори від власного імені з депозитарною Установою про обслуговування рахунку у цінних паперах . Згідно «Переліку»,загальна кількість таких цінних паперів акціонерів ПАТ «САТП-0904» складає 13537678 акцій, що становить 91.72% всіх цінних паперів. Вступне слово Генерального директора Семеній В.С. Шановні акціонери! Загальні Збори акціонерів ПАТ «САТП-0904» скликані згідно з рішенням Наглядової ради від 03 лютого 2015року (Протокол № 17). Реєстрація учасників Загальних Зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів. Початок реєстрації – о 10.00, закінчення реєстрації – о 13,30. Для реєстрації учасників чергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "САТП-0904" Наглядовою радою була призначена Реєстраційна комісія у складі 3-х осіб , а саме: Пирог О.В., Алимова Л.В., Попов Р.О. Головою комісії обрали Пирог О.В. Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на збори акціонерів та їх уповноважених представників. Голова Реєстраційної комісії Пирог О В. доповіла учасникам загальних зборів акціонерів ПАТ «САТП-0904» результати реєстрації станом на 14,00:: Всього акціонерів за реєстром – 1312 осіб, Кількість випущених цінних паперів у відповідності з Статутом – 14 760 000 штук. Кількість голосуючих цінних паперів– 13 537678 штук. Зареєструвались акціонери та їх представники у кількості 28 осіб. Зареєстровані акціонери та їх представники володіють цінними паперами у кількості 13 534 515. З них голосуючих по всім питанням порядку денного 13 493 678 цінних паперів що складає 91,42 % від загальної кількості цінних паперів. Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" збори є правомочними. Пропозицію відкрити чергові загальні збори акціонерів ПАТ «САТП-0904» ухвалено. Протокол Реєстраційної комісії, журнал реєстрації учасників зборів та журнал реєстрації довіреностей додається. Збори вважаються відкритими. 1. СЛУХАЛИ: Генеральний директор Семеній В.С. доповів, що Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «САТП-0904» (далі – Товариство), містило такий «Порядок денний Загальних зборів акціонерів»: 1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2. Про обрання Лічильної комісії. 3. Звіт Правління та ревізійної комісії про результати діяльності за 2014 рік та затвердження річного звіту та балансу. 4. Розподіл прибутку. 5. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. Повідомлення було опубліковано у бюлетені «Цінні папери України» № 29 від 18 лютого 2015 р. Семеній В.С. запропонував затвердити без змін порядок денний. Голосували підняттям рук. Рішення прийнято шляхом відкритого голосування більшістю голосів. Семеній В.С. запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного. 1.Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 3 хвилин; подача пропозицій Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати по процедурним питанням – підняттям рук, по питанням порядку денного - бюлетенями. 2. Оскільки обрання Лічильної комісії зборів – це друге питання Порядку денного зборів, пропонується підрахунок голосів акціонерів по першому та другому питанню порядку денного доручити Реєстраційній комісії Товариства. Голосували підняттям рук. Рішення прийнято шляхом відкритого голосування більшістю голосів. Перше питання порядку денного: «Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів». СЛУХАЛИ: Генеральний директор Семеній В.С. вніс пропозицію обрати Головою зборів Ладигіна О.Г., а секретарем зборів - Побережну О.В. Інших пропозицій не надходило. ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ: «Головою зборів обрати Ладигіна Олександра Георгійовича, секретарем зборів обрати Побережну Альону Валеріївну» При голосуванні використовували бюлетень № 1 У голосуванні приймають участь голосуючі цінні папери в кількості 13 493 678 штук, що складає 99,68 % від загальної кількості цінних паперів, що мають право приймати участь у голосуванні по першому питанню порядку денного. Кворум є. ГОЛОСУВАЛИ: Варіанти голосування Кількість голосів Частка від загальної кількості голосуючих на зборах цінних паперів акціонерів,% “ЗА” 13 493 678 100,0 “ПРОТИ” 0 0 “УТРИМАЛИСЬ” 0 0 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: «Головою зборів обрати Ладигіна Олександра Георгійовича, секретарем зборів обрати Побережну Альону Валеріївну.» Друге питання порядку денного: «Про обрання Лічильної комісії». 2. СЛУХАЛИ: Генеральний директор – Семеній В.С. запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Зубець П.І.-голова лічильної комісії, Фрідріх Г.П. – секретар лічильної комісії, Алимов О.Г. – член лічильної комісії. Інших пропозицій не надходило. ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ: «Обрати Лічильну комісію зборів у складі :Зубець П.І. -голова лічильної комісії, Фрідріх Г.П. – секретар лічильної комісії, Алимов О.Г.- член лічильної комісії» При голосуванні використовували бюлетень № 2. У голосуванні приймають участь голосуючі цінні папери в кількості 13 493 678 штук, що складає 99,68 % від загальної кількості цінних паперів, що мають право приймати участь у голосуванні по другому питанню порядку денного. Кворум є. ГОЛОСУВАЛИ: Варіанти голосування Кількість голосів Частка від загальної кількості голосуючих на зборах цінних паперів акціонерів,% “ЗА” 13 493 678 100,0 “ПРОТИ” 0 0 “УТРИМАЛИСЬ” 0 0 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: «Обрати Лічильну комісію зборів у складі : Зубець П.І. –голова лічильної комісії, Фрідріх Г.П. – секретар лічильної комісії, Алимов О.Г.- член лічильної комісії» Третє питання порядку денного: « Звіт Правління та ревкомісії про результати діяльності за 2014р.та затвердження річного звіту та балансу.» СЛУХАЛИ: 1.«Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік». 2. « Звіт ревізійної комісії.» ВИСТУПИЛИ: 1.Пісной Я.Г. з питанням про плани роботи підприємства на 2015 рік. 2.Швець М.В. з поясненням по фінансовому стану підприємства в теперішній час. 3. Семеній В.С. відповів на всі запитання. 4.Фрідріх Г.П. запропонував затвердити «Річний звіт» та «Баланс» Товариства за 2014 рік. Інших пропозицій не надходило. . ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ: «Затвердити «Річний звіт» та «Баланс» Товариства за 2014 рік.» При голосуванні використовували бюлетень №3. У голосуванні приймають участь голосуючі цінні папери в кількості 13 493 678 штук, що складає 99,68 % від загальної кількості цінних паперів, що мають право приймати участь у голосуванні по третьому питанню порядку денного. Кворум є. ГОЛОСУВАЛИ: Варіанти голосування Кількість голосів Частка від загальної кількості голосуючих на зборах цінних паперів акціонерів,% “ЗА” 13 493 678 100,0 “ПРОТИ” 0 0 “УТРИМАЛИСЬ” 0 0 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: «Затвердити «Річний звіт» та Баланс Товариства за 2014 рік» Четверте питання порядку денного: «Розподіл прибутку.» СЛУХАЛИ: Головний бухгалтер Швець М.В. доповіла : За підсумками роботи в 2014році прибутку не було. Запропонувала дивіденди не нараховувати. ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ: «По результатам роботи в 2014році не проводити нарахування дивідендів . Інших пропозицій не надходило. При голосуванні використовували бюлетень 4. У голосуванні приймають участь голосуючі цінні папери в кількості 13 493 678 штук, що складає 99,68 % від загальної кількості цінних паперів, що мають право приймати участь у у голосуванні по четвертому питанню порядку денного. Кворум є. ГОЛОСУВАЛИ: Варіанти голосування Кількість голосів Частка від загальної кількості голосуючих на зборах цінних паперів акціонерів,% “ЗА” 13 493 678 100,0 “ПРОТИ” 0 0 “УТРИМАЛИСЬ” 0 0 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: «По результатам роботи в 2014році не проводити нарахування дивідендів » П’яте питання порядку денного: «Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.» СЛУХАЛИ: Генеральний директор Семеній В.С. розповів про напрямки та перспективи роботи на 2015 рік. Голова Зборів Ладигін Олександр Георгійович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами ПАТ «САТП-0904». Голова Лічильної комісії Зубець П.І. звернувся до учасників Зборів з пропозицією затвердити протоколи Лічильної комісії. Голосували підняттям рук. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО шляхом відкритого голосування більшістю голосів. ВИРІШИЛИ: «Затвердити протоколи Лічильної комісії.» По порядку ведення зборів зауважень та пропозицій не надходило. Загальні збори прийняли рішення про завершення роботи зборів шляхом відкритого голосування більшістю голосів. Гололва зборів ___________ /О.Г. Ладигін/ Секретар зборів ___________ /А.В. Побережна/ Генеральний директор ___________ /В.С. Семеній/
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Семеній Володимир Сафронович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2015
(дата)