Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.03.2016
Дата публікації 22.02.2016 11:50:10
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Юридична адреса* 03151 м.Київ, Проспект Повітрофлотський буд.72
Керівник* Семеній Володимир Сафронович - Генеральний директор. Тел: 044 249-02-51
E-mail* catp0904@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

 Публічне акціонерне товариство «САТП-0904», код ЄДРПОУ 00435560

м. Київ, Повітрофлотський пр. №72, повідомляє:

Чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 24 березня 2016 року о 14.00 за адресою: 03151 м. Київ, Повітрофлотський пр.72.

           Порядок денний :

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Про обрання Лічильної комісії.

3. Звіт Правління та ревізійної комісії про результати  діяльності за 2015 рік та затвердження річного звіту та балансу.  

4. Розподіл прибутку.

5. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, для їх реєстрації для участі у загальних зборах є 24.00  години 18 березня 2016 року.

 З документами щодо питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у приймальні ПАТ «САТП-0904» з10-30 до 15-30 в робочі дні.

     Реєстрацiя акцiонерiв з 10.00 до 13.30.  При собi мати документ, що  посвiдчує особу (паспорт чи iн.).      Для представників акціонерів - документ, що  посвiдчує особу (паспорт чи iн.) та  доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з   чинним законодавством.Телефон для довiдок: (044) 249-0251. факс 242-5081                                                                                 

 6.  Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період

 
звітний

 
попередній
Усього активів 5203

6002

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 
3994

 
4299

 
Довгострокові фінансові інвестиції

 
0

 
0

 
Запаси

 
112

 
279

 
Сумарна дебіторська заборгованість

 
1009

 
1353

 
Грошові кошти та їх еквіваленти

 
88 71
Власний капітал

 
4701

 
5439

 
Статутний капітал

 
3690

 
3690

 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 
17 6
Довгострокові зобов'язання

 
0 0
Поточні зобов'язання

 
502 563
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

 
0 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

 
14760000

 
14760000

 
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

 
загальна номінальна вартість

 

0

0


 


 

0

0

 


 

 


 

у відсотках від статутного капіталу

 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

 
0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 
67

 
76

 

7.Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19 лютого 2016 року  31 Бюлетень Цінні папери України.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

                                   

 Генеральний директор                                    В.С.  Семеній


 

м. Київ. 22 лютого 2016 року                                                  

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Семеній Володимир Сафронович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.02.2016
(дата)