Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.03.2016
Дата публікації 25.03.2016 10:11:38
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Юридична адреса* 03151 м.Київ, Проспект Повітрофлотський буд.72
Керівник* Семеній Володимир Сафронович - Генеральний директор. Тел: 044 249-02-51
E-mail* catp0904@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                                ПРОТОКОЛ   № 22


 

                                     загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства

                                       „ Спеціалізоване автотранспортне підприємство - 0904”                                                                          

                                       

                           м. Київ                                                                            24 березня  2016  року


 

      Дата та час проведення: 24 березня 2016 р. з 14-00 до 16-00

Місце проведення: м. Київ, проспект  Повітрофлотський 72.

  Дата складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів  - станом на

  15 лютого 2016 р.

  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

 акціонерного товариства – станом на 18  березня 2016 р.


 

Дані про акціонерне товариство:

  1. Статутний капітал – 3690000,00 грн.
  2. Загальна кількість акцій – 14760000 шт.
  3. Номінальна вартість однієї простої іменної акції – 0,25 грн.
  4. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 00435560.
  5. Юридична та фактична адреса: м.Київ-03151, п-р Повітрофлотський, 72.
  6. Всі акції Статутного капіталу сплачені.
  7. Інші цінні папери Товариством не випускались.
  8. При визначенні кворуму і при голосуванні на Загальних зборах враховуються тільки ті цінні папери, щодо яких укладені договори від власного імені з депозитарною Установою про обслуговування рахунку у цінних паперах. Згідно «Переліку» загальна кількість таких цінних паперів акціонерів ПАТ «САТП-0904» складає 13537678 акцій, що становить 91,72% Статутного капіталу.

                           

Вступне слово Генерального директора  Семеній В.С.

            Шановні акціонери! Загальні Збори акціонерів ПАТ «САТП-0904»  скликані згідно з рішенням  Наглядової ради від 03 лютого 2016 року (Протокол № 21). Реєстрація учасників Загальних Зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів. Початок реєстрації – о 10.00, закінчення реєстрації – о 13.30.

                                                                                                                                                                   


 

Для реєстрації учасників чергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «САТП-0904»                                                                                                                                           Наглядовою радою була призначена  Реєстраційна   комісія у складі 3-х осіб , а саме:

 Пирог О.В., Алимов О.Г., Попов Р.О. Головою комісії обрали Пирог О.В.

 Реєстраційна  комісія провела реєстрацію прибулих на збори акціонерів та їх уповноважених представників.


 

  

     Голова Реєстраційної  комісії   Пирог О В.

доповіла  учасникам загальних зборів акціонерів ПАТ «САТП-0904»  результати реєстрації станом на 14.00:


 

Всього акціонерів за реєстром – 1312 осіб.

Кількість випущених цінних паперів у відповідності із Статутом – 14 760 000 акцій.

Кількість голосуючих цінних паперів – 13 537 678 штук.

Зареєструвались акціонери та їх представників у кількості  29  осіб.

Зареєстровані акціонери та їх представники володіють цінними паперами

у  кількості 13534515 шт.

З них голосуючих по всім питанням порядку денного 13 493 678 цінних паперів, що складає 91,42 % від загальної кількості цінних паперів.                        

           Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства"

            збори є правомочними.

         Пропозицію відкрити чергові загальні збори акціонерів ПАТ «САТП-0904»                    

                ухвалено.

           Протокол Реєстраційної  комісії, журнал реєстрації учасників зборів та журнал

            реєстрації  довіреностей додається.


 

                  Збори вважаються відкритими.


 

           1. СЛУХАЛИ: Генеральний директор  Семеній В.С. доповів, що Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «САТП-0904»   (далі – Товариство),   містило такий

                    

                             «Порядок денний Загальних зборів акціонерів»:


 

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Про обрання Лічильної комісії.

3. Звіт Правління та ревізійної комісії про результати діяльності за 2015 рік та затвердження річного звіту та балансу.  

4. Розподіл прибутку.

5. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.


 

Повідомлення було опубліковано у бюлетені «Цінні папери України» № 31

від 19 лютого  2016 р.

   

Семеній В.С. запропонував  затвердити без  змін  порядок денний.                                            

 Голосували  підняттям рук.

Рішення  прийнято  шляхом   відкритого  голосування  більшістю  голосів.


 

Семеній В.С. запропонував  перейти до розгляду питань Порядку денного.

1. Встановити наступний регламент   загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 3 хвилин; подача пропозицій Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати по процедурним питанням  – підняттям рук, по питанням порядку денного - бюлетенями.

 2. Оскільки обрання Лічильної комісії зборів – це друге питання Порядку денного зборів,  пропонується підрахунок голосів акціонерів по першому та другому питанню порядку денного доручити Реєстраційній комісії Товариства.

Голосували підняттям рук.

Рішення прийнято шляхом відкритого голосування більшістю голосів.


 

Перше питання порядку денного:

«Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів».


 

СЛУХАЛИ: Генеральний директор Семеній В.С. вніс пропозицію обрати Головою  

               зборів  Ладигіна О.Г., а  секретарем зборів   - Побережну О.В.

                          Інших пропозицій не надходило.


 

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

«Головою зборів обрати Ладигіна Олександра Георгійовича,

 секретарем зборів обрати Побережну Альону Валеріївну»


 

При голосуванні використовували бюлетень № 1

У голосуванні приймають участь голосуючі цінні папери в кількості 13493678 шт., що складає 99,68 % від загальної кількості цінних паперів, які мають право приймати участь у голосуванні по першому питанню порядку денного. Кворум є.                             

ГОЛОСУВАЛИ:
Варіанти голосування Кількість голосів

Частка від загальної кількості голосів

зареєстрованих акціонерів, %

"ЗА" 13 493 678 100,0
"Проти" 0 0
"Утримались" 0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

«Головою зборів обрати Ладигіна Олександра Георгійовича,

 секретарем зборів обрати Побережну Альону Валеріївну»


 

Друге питання порядку денного:

«Про обрання Лічильної комісії».


 

           2. СЛУХАЛИ: Генеральний директор – Семеній В.С. запропонував обрати лічильну

комісію в наступному складі: Зубець П.І.- голова лічильної комісії,

Фрідріх Г.П. – секретар лічильної комісії, Дишловенко Г.Д. – член лічильної комісії.

Інших  пропозицій не надходило.


 

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

«Обрати Лічильну комісію зборів у складі :Зубець П.І. -голова  лічильної комісії,

Фрідріх Г.П. – секретар лічильної комісії, Дишловенко Г.Д. - член лічильної комісії»


 

При голосуванні використовували бюлетень № 2.

У голосуванні приймають участь голосуючі цінні папери в кількості 13493678 шт., що складає 99,68 % від загальної кількості акцій,  що мають право приймати участь у голосуванні по другому питанню порядку денного. Кворум є.

                           

ГОЛОСУВАЛИ:
Варіанти голосування

 
Кількість голосів

 
Частка від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, %

 
“ЗА”

 
13493678

 
100,0

 
“ПРОТИ”

 
0 0
Утримались

 
0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

«Обрати Лічильну комісію зборів у складі : Зубець П.І. -голова лічильної комісії, Фрідріх Г.П. – секретар лічильної комісії,  Дишловенко Г.Д. - член лічильної комісії»


 


 

Третє питання порядку денного:


 

«Звіт Правління та ревкомісії про результати  діяльності за 2015 р. та затвердження річного звіту та балансу

 СЛУХАЛИ:  1. «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської  діяльності Товариства за 2015 рік».

                          2. « Звіт ревізійної комісії.»

    

      ВИСТУПИЛИ:

  1. Пісной Я.Г. з питанням про плани роботи підприємства на 2015 рік.

  2. Швець М.В. з поясненням  по фінансовому стану підприємства в теперішній час.

  3. Семеній В.С. відповів на всі запитання.

  4. Фрідріх Г.П.  запропонував затвердити «Річний звіт» та «Баланс» Товариства за 2015 рік.

                    Інших  пропозицій не надходило.


 

.


 

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

«Затвердити «Річний звіт» та «Баланс» Товариства за 2015 рік»


 

При голосуванні використовували бюлетень №3.


 

 У голосуванні приймають участь голосуючі цінні папери в кількості 13493678 шт., що складає 99,68 % від загальної цінних паперів, що мають право приймати участь у голосуванні по третьому питанню порядку денного. Кворум є.

ГОЛОСУВАЛИ:
Варіанти голосування

 
Кількість голосів

 
Частка від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, %

 
“ЗА”

 
13493678

 
100,0

 
“ПРОТИ”

 
0 0
Утримались

 
0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити «Річний звіт» та Баланс Товариства за 2015 рік»


 

Четверте питання порядку денного:


 

  «Розподіл прибутку.»


 

   СЛУХАЛИ:  Головний бухгалтер Швець М.В.  доповіла слідуюче:

                          За підсумками  роботи в 2015 році  одержаний прибуток складає 11 тис.грн.

      Запропонувала: за рахунок цих коштів створити резервний фонд матеріальної допомоги,

    отже - дивіденди не нараховувати.

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

     «По результатам роботи в 2015 році не проводити нарахування дивідендів.

     Інших  пропозицій не надходило.


 

При голосуванні використовували бюлетень 4.

 У голосуванні приймають голосуючі цінні папери в кількості 13493678 шт., що складає 99,68 % від загальної цінних паперів,  що мають право приймати участь у голосуванні по четвертому питанню порядку денного. Кворум є.


 

ГОЛОСУВАЛИ:
Варіанти голосування

 
Кількість голосів

 
Частка від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, %

 
“ЗА”

 
13493678

 
100,0

 
“ПРОТИ”

 
0 0
Утримались

 
0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 ВИРІШИЛИ:  «По результатам роботи в 2015 році не проводити нарахування   

                             дивідендів»


 

П’яте питання порядку денного:

«Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік»  

  

      СЛУХАЛИГенеральний директор  Семеній В.С. розповів про напрямки та перспективи роботи на 2016 рік.


 

          

Голова Зборів Ладигін Олександр Георгійович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами ПАТ «САТП-0904».

Голова Лічильної комісії  Зубець П.І. звернувся до учасників Зборів з пропозицією

 затвердити протоколи Лічильної комісії.


 

Голосували підняттям рук.


 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО шляхом відкритого голосування більшістю голосів.


 

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити протоколи Лічильної комісії»


 

По порядку ведення зборів зауважень та пропозицій не надходило.

Загальні збори прийняли рішення про завершення роботи зборів шляхом відкритого голосування більшістю голосів.


 


 

Голова зборів                     _________________        /О.Г. Ладигін  /                                                                                      

Секретар зборів                 _________________        / А.В.Побережа /

     Генеральний директор      __________________       /В.С.Семеній /       

                                    

                                                М.П.        

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Семеній Володимир Сафронович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2016
(дата)