Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.02.2017
Дата публікації 27.02.2017 09:52:12
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Юридична адреса* 03151 м.Київ, Проспект Повітрофлотський буд.72
Керівник* Пісной Яків Григорович - т.в.о. Генерального директора. Тел: 044 249-02-51
E-mail* catp0904@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

 Публічне акціонерне товариство «САТП-0904», код ЄДРПОУ 00435560

м. Київ, Повітрофлотський пр. №72, повідомляє:

Чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 30 березня 2017 року о 14.00 за адресою: 03151 м. Київ, Повітрофлотський пр.72.

           Порядок денний :

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Про обрання Лічильної комісії.

3. Звіт Правління та ревізійної комісії про результати  діяльності за 2016 рік та затвердження річного звіту та балансу.   

4. Розподіл прибутку.

5.Перевибори органів управління Товариства в зв’язку з закінченням строку повноважень.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, для їх реєстрації для участі у загальних зборах є 24.00  години 24 березня 2017 року.

 З документами щодо питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у приймальні ПАТ «САТП-0904» з10-30 до 15-00 в робочі дні.

     Реєстрацiя акцiонерiв з 10.00 до 13.30.  При собi мати документ, що  посвiдчує особу (паспорт чи iн.).      Для представників акціонерів - документ, що  посвiдчує особу (паспорт чи iн.) та  доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з   чинним законодавством.Телефон для довiдок: (044) 249-0251. факс 242-5081                                                                                  

 6.  Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

5496

5203

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3764

3994

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

180

112

Сумарна дебіторська заборгованість

1211

1009

Грошові кошти та їх еквіваленти

341

88

Власний капітал

4693

4701

Статутний капітал

3690

3690

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

9

17

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

803

502

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0

0

 

 

 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

14760000

14760000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

55

67

 

7.Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 27 лютого 2017 року  № 39 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

                                    

 Т.в.о. генерального директора                                                                         Я.Г. Пісной

 

м. Київ. 27 лютого 2017 року                                                  

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади т.в.о. Генерального директора Пісной Яків Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2017
(дата)