Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 31.08.2017
Дата публікації 31.08.2017 10:34:38
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Юридична адреса* 03151 м.Київ, Проспект Повітрофлотський буд.72
Керівник* Пісной Яків Григорович - т.в.о. Генерального директора. Тел: 044 249-02-51
E-mail* catp0904@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» (надалі - Товариство, код ЄДРПОУ 00435560, місцезнаходження – 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 05 жовтня 2017 року об 11-00 за адресою: 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72, кабінет директора №1.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
  3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
  4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
  5. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
  6. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства.
  7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.
  8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

 

Реєстрація учасників зборів відбудеться 05 жовтня 2017 р. з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 29 вересня 2017 р.

            З документами, щодо питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства: 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72, приймальня, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 15-00 (перерва з 13-00 до 14-00), а у день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72, кабінет директора №1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. Генерального директора Пiсной Якiв Григорович. Довідки за телефоном: (044) 249-02-51.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00435560.smida.gov.ua.

 

                        Наглядова рада

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні "Вiдомості Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №164 від 31.08.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади т.в.о. Генерального директора Пісной Яків Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.08.2017
(дата)