Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.03.2018
Дата публікації 23.02.2018 13:30:49
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Юридична адреса* 03151 м.Київ, Проспект Повітрофлотський буд.72
Керівник* Пісной Яків Григорович - т.в.о. Генерального директора. Тел: 044 249-02-51
E-mail* catp0904@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» (надалі - Товариство, код ЄДРПОУ 00435560, місцезнаходження – 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 29 березня 2018 року об 11-00 за адресою: 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72, кабінет директора №1.

Перелік питань проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства
  4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
  5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
  9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
  10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Реєстрація учасників відбуватиметься 29 березня 2018 року з 10:00 год. до 10:25 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – 23 березня 2018 року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 22 березня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72, приймальня №1, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 15-00 (перерва з 13-00 до 14-00); а в день проведення ЗЗА (29 березня 2018 року) – за місцем їх проведення за адресою: 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72, кабінет директора №1.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. Генерального директора Пiсной Якiв Григорович (надалі - відповідальна особа). Довідки за телефоном: (044) 249-02-51.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 29.03.2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://00435560.smida.gov.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

5925

5496

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

3577

3764

Запаси 

112

180

Сумарна дебіторська заборгованість  

1530

1211

Гроші та їх еквіваленти

615

341

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

26

9

Власний капітал 

4710

4693

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3690

3690

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

1215

803

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

17

0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

14760000

14760000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00113

0

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2:  Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Фрідріха Георгія Пилиповича, Секретарем загальних зборів акціонерів Побережну Альону Валеріївну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

По питанню №9: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №10: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 16686 грн. 00 коп. розподілити наступним чином: 5%, що складає 834 грн. 00 коп. направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 15852 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Наглядова Рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади т.в.о. Генерального директора Пісной Яків Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.02.2018
(дата)