Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.04.2019
Дата публікації 26.02.2019 11:54:21
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Юридична адреса* 03151 м.Київ, Проспект Повітрофлотський буд.72
Керівник* Пісной Яків Григорович - т.в.о. Генерального директора. Тел: 044 249-02-51
E-mail* catp0904@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» (надалі - Товариство, код ЄДРПОУ 00435560, місцезнаходження – 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2019 року об 10:30 за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Перелік питань проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства
 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
 9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

Реєстрація учасників відбуватиметься 18 квітня 2019 року з 10:00 год. до 10:25 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – 12 квітня 2019 року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 17 квітня 2019 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72, приймальня №1, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 15-00 (перерва з 13-00 до 14-00); а в день проведення ЗЗА (18 квітня 2019 року) – за місцем їх проведення за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. Генерального директора Пiсной Якiв Григорович (надалі - відповідальна особа). Довідки за телефоном: (044) 249-02-51.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://00435560.smida.gov.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 22 лютого 2019 року: загальна кількість акцій – 14760000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 13554552 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

5217

5925

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

3561

3577

Запаси 

135

112

Сумарна дебіторська заборгованість  

1016

1530

Гроші та їх еквіваленти

462

615

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

30

26

Власний капітал 

4586

4710

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3690

3690

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

631

1215

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4

17

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

14760000

14760000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00025

0,00113

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2:  Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Фрідріха Георгія Пилиповича, Секретарем загальних зборів акціонерів Побережну Альону Валеріївну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

По питанню №9: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №10: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №11: Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 3693 грн. 00 коп. розподілити наступним чином: 5%, що складає 185 грн. 00 коп. направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 3508 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Наглядова Рада

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади т.в.о. Генерального директора Пісной Яків Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2019
(дата)