Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 22.05.2008
Дата публікації 27.05.2008 08:00:00
Найменування емітента* Відкрите Акціонерне Товариство "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904"
Юридична адреса* Україна. 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, №72
Керівник* Карлицький Анатолій Олександрович - Голова правління - генеральний директор. Тел: 0442490251
E-mail* karl@iptelecom.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерівВАТ "САТП-0904" 22 травня 2008 року (протокол №14) прийнято рішення про закрите (приватне) збільшення статутного капіталу з метою поповнення обігових коштів. Спосіб збільшення - приватний - шляхом додаткового випуску простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Статутний капітал Товариства на момент прийняття рішення становить 1463500 грн. До розміщення пропонується 8906000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Загальною номінальною вартістю 2226500 грн., що випускаються в без документальній формі. Розміщення акцій, що додатково випускаються здійснюватиметься по адресі м. Київ. 03151, Повітрофльтський пр.. №72, після реєстрації випуску ДКЦПФР та отримання тимчасового свідоцтва тільки серед осіб, що є акціонерами Товариства відповідно до реєстру акціонерів станом на дату прийняття рішення у два етапи: -1 етап: з 04.08.2008р. по 18.08.2008р. включно. -2 етап: 19.08.2008р о 10,00 та закінчується 19.08.2008р. о 17,00. На першому етапі реалізується переважне право акціонерів. Бажаючих придбати акції, пропорційно до їх частки у Статутному фонді Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу. На 2 етапі закрите (приватне) розміщення проводиться серед існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував переважне право. Акціонери, які бажають придбати акції додаткового випуску, подають на ім’я Голови правління товариства заяву, укладають договір купівлі - продажу акцій, та перераховують 100% номінальної вартості до закінчення відповідного етапу розміщення на поточний рахунок товариства « 26005005046501в ВАТ «Сведбанк» м. Києва МФО 300164. Після оплати акціонерами вартості придбаних акцій, їм видається тимчасове свідоцтво про підтвердження внеску. Дострокове закінчення та не в повному обсязі розміщення акцій не передбачається. У випадку відмови акціонером від реалізації свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, надання письмового підтвердження не потребується. Для здійснення дій про розміщення акцій Голова Правління Товариства були надані такі повноваження:- затверджувати результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:- затверджувати результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління - генеральний директор Карлицький Анатолій Олександрович