Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора       Пiсной Якiв Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.12.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 0904"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03151 м.Київ проспект Повiтрофлотський, 72
4. Код за ЄДРПОУ 00435560
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 249-02-51 (044) 242-50-81
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.12.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №233 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 07.12.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00435560.smida.gov.ua в мережі Інтернет 06.12.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.12.2017 припинено повноваження тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Пiсной Якiв Григорович д\н д\н
д\н
0.0314
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 25 вiд 23 грудня 2016 року) повноваження посадової особи тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Пiсного Якова Григоровича припиняються з 31.12.2017 року. Пiдстави для прийняття рiшення: для виробничих потреб у вiдповiдностi до ухваленої пропозицiї членiв Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0314 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 01.11.2016 р. - 31.12.2017 р.
05.12.2017 обрано Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Пiсной Якiв Григорович д\н д\н
д\н
0.0314
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 33 вiд 05 грудня 2017 року) обрано Тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора Пiсного Якова Григоровича з 31.12.2017 року. Пiдстави для прийняття рiшення: для виробничих потреб у вiдповiдностi до ухваленої пропозицiї членiв Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0314 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до 31.12.2018 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник Генерального директора ПАТ "САТП-0904", Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "САТП-0904".