Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора       Пiсной Якiв Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.12.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване автотранспортне пiдприємство 0904"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03151 м. Київ проспект Повiтрофлотський, 72
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00435560
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 249-02-51 (044) 242-50-81
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 244 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 20.12.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00435560.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.12.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.12.2018 припинено повноваження Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора Пiсной Якiв Григорович д/н д/н . . 0.0314
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 33 вiд 05 грудня 2017 року) повноваження посадової особи Тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Пiсного Якова Григоровича припиняються 31.12.2018 року. Пiдстави для прийняття рiшення: для виробничих потреб у вiдповiдностi до ухваленої пропозицiї членiв Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0314 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 01.11.2016 р. – 31.12.2018 р.
19.12.2018 обрано Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора Пiсной Якiв Григорович д/н д/н д/н . . 0.0314
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 38 вiд 19 грудня 2018 року) обрано посадову особу тимчасово виконуючим обов’язки Генерального директора Пiсного Якова Григоровича з 01.01.2019 року. Пiдстави для прийняття рiшення: для виробничих потреб у вiдповiдностi до ухваленої пропозицiї членiв Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0314 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 31.12.2019 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник Генерального директора ПАТ «САТП-0904», Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора ПАТ «САТП-0904».