Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Семенiй Вололимир Сафронович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО -0904"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03148 м. Київ Повiтрофлотський проспект № 72
4. Код за ЄДРПОУ 00435560
5. Міжміський код та телефон, факс 044 249-0251 044 242-5081
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.03.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 48 Бюлетень " Цiннi папери України" 14.03.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://smida.gov.ua/web/show/435560 в мережі Інтернет 12.03.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.03.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Гринько Олег Миколайович СМ 675541
17.05.2005 Бiлоцеркiвськ РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
0
Зміст інформації:
Обран Загальними зборами .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
11.03.2014 обрано член Наглядової ради Нємая Бронiслава Хаiмiвна СО 075192
09.03.1999 Ленiнградське РУ ГУ МВС україни в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Обрана Загальними зборами .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно
Статуту.
11.03.2014 обрано голова ревiзiйної комiсiї Пiсной Якiв Григорович СН 508814
10.06.1997 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.0314
Зміст інформації:
Обран Загальними зборами .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
11.03.2014 обрано член Ревiзiйної комiсiї Побережна Альона Валерiївна НА 971330
01.09.2001 Новоушицький РВ МВС України в Хмельницкiй обл.
0
Зміст інформації:
Обрана Загальними зборами .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
11.03.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради Хрущ Оксана Вiкторiвна СО 446396
14.10.2000 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено в звязку з закiнченням строку.
11.03.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Плохих Юрiй Ерiєвич МЕ 614744
15.02.2005 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м.Києвi в м. КИ
45.71
Зміст інформації:
Повноваження припинено в звязку з закiнченням строку.
11.03.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Бєлкiна Iрина Едуардiвна СН 875131
12.08.1998 Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
45.71
Зміст інформації:
Повноваження припинено в звязку з закiнченням строку.
11.03.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Плохiх Валерiй Ерiйович СН 779128
03.04.1998 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням строку.
11.03.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Нємая Бронiслава Хаїмiвна СО 075192
09.03.1999 Ленiнградське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням строку.
11.03.2014 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Антропова Олена Михайлiвна СО 506104
23.03.2001 Залiзничним Ру ГУ МВС України в м. КИєвi
0
Зміст інформації:
повноваження припинено в зв'язку з закiнченням строку.
11.03.2014 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Бовтрук Наталiя Iванiвна СН 420463
11.02.1997 Ватутинський РУ ГУ МВС України в м. КИєвi
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено в з'вязку з закiнченням строку.
11.03.2014 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Сафонов В.I.
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням строку.
11.03.2014 обрано Голова Наглядової ради Хрущ Оксана Вiкторiвна СО 446396
14.10.2000 Днiпрвське РУ ГУ України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Обрана Загальними зборами . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
11.03.2014 обрано член Наглядової ради Плохих Юрiй Ерiєвич МЕ 614474
15.02.2005 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
45.71
Зміст інформації:
Обран Загальними зборами .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно
Статуту.
11.03.2014 обрано член Наглядової ради Бєлкiна Iрина Едуардiвна СН 875131
12.08.1996 Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
45.71
Зміст інформації:
Обрана Загальними зборами .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
11.03.2014 обрано член Наглядової ради Плохiх Валерiй Ерiйович СН 779128
03.04.1998 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Обран Загальними зборами .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.