Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора       Пiсной Якiв Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.11.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 0904»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03151 м. Київ Повiтрофлотський проспект, 72
4. Код за ЄДРПОУ 00435560
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 249-02-51 (044) 242-50-81
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.11.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00435560.smida.gov.ua в мережі Інтернет 23.11.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.10.2016 звільнено генеральний директор Семенiй Володимир Сафронович СО 645470
06.12.2001 Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшення про звiльнення прийнято Наглядовою радою ПАТ «САТП-0904» 28 жовтня 2016 року, протокол № 24
Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi КЗпП України за власним бажанням.
Посадова особа Семенiй Володимир Сафронович (паспорт СО № 645470 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06.12.2001 р.), яка займала посаду Генеральний директор, звiльнена.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18 серпня 2011 року.
28.10.2016 призначено тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора Пiсной Якiв Григорович ТТ 245395
22.08.2014 Голосiївський РВ ГУ ДМС України в м. Києвi
0.0314
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ «САТП-0904» 28 жовтня 2016 року, протокол № 24
Призначення посадової особи виконано з 1 листопада 2016 р. на пiдставi Положення про Виконавчий орган ПАТ «САТП-0904»
Посадова особа Пiсной Якiв Григорович (паспорт ТТ № 245395 виданий Голосiївським РВ ГУ ДМС України в м. Києвi 22.08.2014 р.), призначена на посаду тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0314 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до 31 грудня 2016 року.
Перебував на посадi заступника генерального директора ПАТ «САТП-0904».
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1160,00