Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
виконуючий обов’язки генерального директора       Пiсной Якiв Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.01.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 0904»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03151 м. Київ Повiтрофлотський проспект, 72
4. Код за ЄДРПОУ 00435560
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 249-02-51 (044) 242-50-81
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.01.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 9 Вiдомостi НКЦПФР 16.01.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00435560.smida.gov.ua в мережі Інтернет 12.01.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.12.2016 припинено повноваження тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора Пiсной Якiв Григорович ТТ 245395
22.08.2014 Голосiївський РВ ГУ ДМС України в м. Києвi
0.0314
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято Наглядовою радою ПАТ «САТП-0904» 23 грудня 2016 року, протокол № 25, а саме:
Припинено повноваження посадової особи: тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора Пiсного Якова Григоровича (паспорт ТТ № 245395 виданий Голосiївським РВ ГУ ДМС України в м. Києвi 22.08.2014 р.) Частка в статутному капiталi 0,0314. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на цiй посадi з 01.11.2016 р. до 31.12.2016 р.
23.12.2016 призначено виконуючий обов’язки генерального директора Пiсной Якiв Григорович ТТ 245395
22.08.2014 Голосiївський РВ ГУ ДМС України в м. Києвi
0.0314
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято Наглядовою радою ПАТ «САТП-0904» 23 грудня 2016 року, протокол № 25, а саме:
Продовжено повноваження посадової особи: виконуючого обов’язки генерального директора Пiсного Якова Григоровича (паспорт ТТ № 245395 виданий Голосiївським РВ ГУ ДМС України в м. Києвi 22.08.2014 р.).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0314 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до 31 грудня 2017 року.
Перебував на посадi тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора ПАТ «САТП-0904».
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1160,00