Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора       Пiсной Якiв Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 31.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 0904»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03151 м. Київ Повiтрофлотський проспект, 72
4. Код за ЄДРПОУ 00435560
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 249-02-51 (044) 242-50-81
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00435560.smida.gov.ua в мережі Інтернет 31.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.03.2017 обрано Член Наглядової ради Плохiх Валерiй Ерiйович СН 779128
Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Обраний Загальними зборами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
30.03.2017 обрано Член Наглядової ради Лєпьошкiн Семен Васильович СН 717356
Московське РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Обраний Загальними зборами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
30.03.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Пирог Ольга Вiкторiвна СМ 017400
Бородянський РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
0
Зміст інформації:
Обрана Загальними зборами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
30.03.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Пiсковець Олександр Анатолiйович НМ 202990
Носiвський РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Обраний Загальними зборами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
30.03.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Побережна Альона Валерiївна НА 971330
Новоушицький РВ ГУ МВС України в Хмельницькiй обл.
0
Зміст інформації:
Обрана Загальними зборами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
30.03.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Плохих Юрiй Ерiєвич МЕ 614744
Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
45.71
Зміст інформації:
Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням строку.
30.03.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Бєлкiна Iрина Едуардiвна СН 875131
Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
45.71
Зміст інформації:
Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням строку.
30.03.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Плохiх Валерiй Ерiйович СН 779128
Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням строку.
30.03.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Нємая Бронiслава Хаїмiвна СО 075192
Ленiнградське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням строку.
30.03.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Пiсной Якiв Григорович ТТ 245395
Голосiївський РВ ГУ ДМС України в м. Києвi
0.0314
Зміст інформації:
Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням строку.
30.03.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Гринько Олег Миколайович СМ 675541
Бiлоцеркiвський РВ ГУ МВС України в Києвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено в зв'язку з припиненням строку.
30.03.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Побережна Альона Валерiївна НА 971330
Новоушицький РВ УМВС України в Хмельницькiй обл.
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням строку.
30.03.2017 обрано Голова Наглядової ради Хрущ Оксана Вiкторiвна СО 446396
Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Обрана загальними зборами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
30.03.2017 обрано Член Наглядової ради Плохих Юрiй Ерiєвич МЕ 614474
Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
45.71
Зміст інформації:
Обраний Загальними зборами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
30.03.2017 обрано Член Наглядової ради Бєлкiна Iрина Едуардiвна СН 875131
Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
45.71
Зміст інформації:
Обрана Загальними зборами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження згiдно Статуту.
30.03.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Хрущ Оксана Вiкторiвна СО 446396
Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням строку.